logo skoleni-kurzy

THE CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE COURSES AND TRAINING.COM


courses-and-training.com


< The last of the displayed coursesA detailed search of the courses, training and retraining
courses-and-training.com

On the website courses-and-training.com you will find the retraining courses, training and seminars from a variety of disciplines from accounting through the payroll or human resources to a computer or specialist courses for real estate broker and study the valuation of real estate.

Did you not find the course, training and/or seminar?

Send us a non-binding demand of course, and we with him we will try to find and send You a contact at the training company and/or Your demand of the course will be posted in the list of demands.

The registration of a training company

You are a training company, educational institution and/or organize training, courses, retraining seminars? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Sponzorované odkazy:

 

Random course/training


 
  

 

See also the following courses :

  Other discounted rates

  PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK  Úvodní ustanovení

  Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek [SKOLENI-KURZY.EU] třetími osobami (dále jen "Podmínky"). Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky [SKOLENI-KURZY.EU] (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinily před započetím užívání Stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

  Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] s adresou domovské stránky www.skoleni-kurzy.eu je společnost OBEC.net s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

  Autorská práva a ochranné známky

  Jakékoliv užití Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin JE MOŽNÉ i bez písemného souhlasu provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky [SKOLENI-KURZY.EU] uvedeny jako zdroj.

  Bez uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

  Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

  Obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU]

  Veškerý obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] byl získán ze zdrojů, které společnost OBEC.net s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

  Obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] je průběžně obnovován a upravován. Informace, data nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění.

  Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti OBEC.net s.r.o. ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek [SKOLENI-KURZY.EU] povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

  Společnost OBEC.net s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

  Vyloučení odpovědnosti a záruk

  Každý Uživatel užívá Stránky [SKOLENI-KURZY.EU] na vlastní riziko.

  Společnost OBEC.net s.r.o. nepořádá žádné školení a ani kurzy, pouze zprostředkovává prezentaci a kontakt na pořadatele kurzů a/nebo školení. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

  Zřeknutí se odpovědnosti za kvalitu údajů. Informace o kurzech a/nebo školení uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány jednotlivými školícími firmami a organizacemi. Společnost OBEC.net s.r.o. nenese odpovědnost ani jakkoli neručí za jejich obsah či hodnověrnost.

  Společnost OBEC.net s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek [SKOLENI-KURZY.EU] a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

  Společnost OBEC.net s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek [SKOLENI-KURZY.EU] a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

  Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU]. Společnost OBEC.net s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

  Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU].

  Odkazy a propojení s jinými www stránkami

  Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek [SKOLENI-KURZY.EU], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky [SKOLENI-KURZY.EU], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

  Upozornění pro právnické osoby

  Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

  Ochrana dat a osobních údajů

  V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

  Společnost OBEC.net s.r.o. jako provozovatel Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost OBEC.net s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem. Pokud při užívání stránek [SKOLENI-KURZY.EU] poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost OBEC.net s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

  Společnost OBEC.net s.r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
  a) použití pro marketing, pro vlastní potřebu, vývoj a zlepšení služeb
  b) použití pro personifikaci stránek [SKOLENI-KURZY.EU] a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.

  V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

  Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností OBEC.net s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

  Společnost OBEC.net s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

  V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

  Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

  Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], může kdykoliv tuto registraci zrušit.  Elektronická komunikace

  Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

  elektronická přihláška

  V případě odeslání přihlášky je možné odstoupit od smlouvy bez poplatků do 14 dnů od odeslání této přihlášky. Další podmínky účasti na jednotlivých kurzech se řídí podmínkami těchto kurzů podle jednotlivých pořadatelů/organizátorů kurzů/školení

  Spory

  „Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info(zavináč)skoleni-kurzy.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.“

  „K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.“

  „Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).“

  Platnost a účinnost

  Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách [SKOLENI-KURZY.EU]

  Download


  download  Flyer courses-and-training.com  download.pdf
  download  Contract Contract to advertise on the server courses-and-training.com  download.pdf
  download  File xml-priklad  download.txt (to import the data)
  download  File xls-priklad  download.xls (to import the data)
  download  Contract the contract on cooperation - Affiliate  download.pdf   
   
  RSS
  RSS - news - new courses, retraining and training
  New courses/training | The new terms of courses/training | The Last-Minute | News subscription to Your email
  courses-and-training.com

  COURSES-AND-TRAINING.COM  REGIONS  MENU  CONTACT


  courses-and-training.com
  2007 - 2018 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Phone:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Contact

  +  +
  In the case of a query to a course please use the contact form for the particular course